เอกสารประกอบการพิจารณาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership - AJCEP)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์, นพดล นุ้ยจุ้ย, อติวิชญ์ แสงสุวรรณ, วันวิภา สุขสวัสดิ์, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย, รติมา ศารทะประภา (2008). เอกสารประกอบการพิจารณาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership - AJCEP). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75953.
View online Resources