ระเบียบคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาด ว่าด้วยการควบคุมการผลิต การจำหน่ายและการเก็บสำรองน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธุ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). ระเบียบคณะกรรมการกลางกำหนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาด ว่าด้วยการควบคุมการผลิต การจำหน่ายและการเก็บสำรองน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธุ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/106389.
View online Resources