คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1699/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพะเยา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1699/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพะเยา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550304.
View online Resources