กฎกระทรวง ฉบับที่ 872 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). กฎกระทรวง ฉบับที่ 872 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/98227.
View online Resources