ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของทบวงมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2546

ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของทบวงมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2546. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417151.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล