ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครั้งที่ 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/501843.
View online Resources