กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ออก ตามความในพระราชบัญญัติการตรวจสอบจำนวนผู้ มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2500

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1957). กฎกระทรวง (พ.ศ. 2500) ออก ตามความในพระราชบัญญัติการตรวจสอบจำนวนผู้ มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา พ.ศ. 2500. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223701.
View online Resources