กฎ ก.พ. ฉบับที่ 215 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1960). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 215 (พ.ศ. 2503) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213402.
View online Resources