กฎกระทรวง ฉบับที่ 133 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการให้ดอกเบี้ย แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1973). กฎกระทรวง ฉบับที่ 133 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการให้ดอกเบี้ย แก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/166727.
View online Resources