ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการคำนวณส่วนจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2549 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการคำนวณส่วนจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2549 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/242399.
View online Resources