ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย ขึ้นใหม่ทั้งชุด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดพัทลุง เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย ขึ้นใหม่ทั้งชุด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/552089.
View online Resources