ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2243 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (ปากช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (บัวชุม) ตอนบ้านโป่งเกตุ - บ้านเขาโป่งสวองเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2243 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2 (ปากช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 205 (บัวชุม) ตอนบ้านโป่งเกตุ - บ้านเขาโป่งสวองเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/225626.
View online Resources