เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นวรัตน์ นพคุณ, ชงคชาญ สุวรรณมณี (2011). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75643.
View online Resources