ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ, นายนัที เปรมรัศมี, นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน [นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ, นายนัที เปรมรัศมี, นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119020.
View online Resources