ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563650.
View online Resources