ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 กระทรวงการคลัง"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ "มูลนิธิทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 กระทรวงการคลัง". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/249362.
View online Resources