พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2488

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1945). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร พุทธศักราช 2488. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26611.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล