ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพะเยา ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดพะเยา ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128683.
View online Resources