รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจําปีงบประมาณ 2551

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ประจําปีงบประมาณ 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325260.
View online Resources