ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605621.
View online Resources