ร่างความตกลง อาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม (ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA))

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
พุทธชาติ ทองเอม, ชนิดา จรรโลงศิริชัย (2009). ร่างความตกลง อาเซียนว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียม (ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA)). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76060.
View online Resources