พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3467 สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 329 (นครหลวง) - บรรจบทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3267 ตอนบ้านสามเรือน - บรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267พ.ศ.2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3467 สายแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 329 (นครหลวง) - บรรจบทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3267 ตอนบ้านสามเรือน - บรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3267พ.ศ.2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34229.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล