ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กตส 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126699.
View online Resources