ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 70/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 70/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/507819.
View online Resources