ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/37311.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล