เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการของระบบนิเวศในเขตป่าต้นน้ำเพิ่มเติม (Supplement) จาก อ.พ. 8/2567

ข้อมูลอ้างอิง
ณิชชา บูรณสิงห์, สุรัสวดี จันทร์บุญนะ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการของระบบนิเวศในเขตป่าต้นน้ำเพิ่มเติม (Supplement) จาก อ.พ. 8/2567. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001950.
View online Resources