ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 5)

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกำหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 5). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545091.
View online Resources