ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 สายอุดรธานี - วังสะพุง ตอนเลี่ยงเมืองอุดรธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 สายอุดรธานี - วังสะพุง ตอนเลี่ยงเมืองอุดรธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109131.
View online Resources