ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6397 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุทนไฟที่มีซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นองค์ประกอบ เล่ม 1 ข้อมูลทั่วไปและการเตรียมตัวอย่าง

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6397 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุทนไฟที่มีซิลิคอนคาร์ไบด์เป็นองค์ประกอบ เล่ม 1 ข้อมูลทั่วไปและการเตรียมตัวอย่าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595059.
View online Resources