บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 18 ปีที่ 2 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันพุธที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2537 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1994). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 18 ปีที่ 2 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) วันพุธที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2537 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/215393.
View online Resources