ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 4/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 6/2555 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมคิด สังขมณี ผู้คัดค้าน]

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [คดีหมายเลขดำที่ อม. 4/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 6/2555 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายสมคิด สังขมณี ผู้คัดค้าน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/346815.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล