ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3133 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 - ป่ายุบ ที่บ้านหนองชาก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3289 สยแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331(เนินโมก) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3133 (หนองซาก) ที่บ้านเนินโมก และบ้านลำพาง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3133 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 - ป่ายุบ ที่บ้านหนองชาก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3289 สยแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331(เนินโมก) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3133 (หนองซาก) ที่บ้านเนินโมก และบ้านลำพาง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/210941.
View online Resources