ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/553793.
View online Resources