ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมยานยนต์ภาคพายัพ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมยานยนต์ภาคพายัพ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/181547.
View online Resources