ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ท้องที่ตำบลไร่โคกตำบลบ้านทาน ตำบลหนองกระปุ ตำบลห้วยข้อง ตำบล ห้วยลึก และตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 ท้องที่ตำบลไร่โคกตำบลบ้านทาน ตำบลหนองกระปุ ตำบลห้วยข้อง ตำบล ห้วยลึก และตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93590.
View online Resources