พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
(2008). พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/325670.
View online Resources