ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135439.
View online Resources