ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 20 ถึงครั้งที่ 22

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 20 ถึงครั้งที่ 22. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/96654.
View online Resources