ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 1 และ 2

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การปรับลดวงเงินกู้เพื่อให้กู้ต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 1 และ 2. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563165.
View online Resources