ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อำนาจ และปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้อำนาจ และปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112045.
View online Resources