ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422520.
View online Resources