ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130983.
View online Resources