บันทึกกัมมัฏฐาน

ข้อมูลอ้างอิง
พระสาสนโสภณ, สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุฒโน) (1967). บันทึกกัมมัฏฐาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/499168.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล