คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 311/2543 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู แทน นายรักษ์ ตันติสุนทร ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 311/2543 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู แทน นายรักษ์ ตันติสุนทร ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223196.
View online Resources