เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นวรัตน์ นพคุณ, ยอดชาย วิถีพานิช, โชคสุข กรกิตติชัย, อรณิช เมธีวิบูลวุฒิ (2005). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/426755.
View online Resources