คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1053/2545 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). คำสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1053/2545 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดตรัง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211029.
View online Resources