คำสั่งศูนย์อำนวยการออกเสียงประชามติ ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานออกเสียงประชามติ

ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งศูนย์อำนวยการออกเสียงประชามติ ที่ 2/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานออกเสียงประชามติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/326556.
View online Resources