ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสากรรมเพิ่มจากเดิม

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสากรรมเพิ่มจากเดิม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/547403.
View online Resources