พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3351 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3318 (เก้าห้อง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3422 (บางสาม) ตอนบ้านบางใหญ่ - บ้านบางสาม พ.ศ.2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3351 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3318 (เก้าห้อง) - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3422 (บางสาม) ตอนบ้านบางใหญ่ - บ้านบางสาม พ.ศ.2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33861.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล