ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554

ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/61019.
View online Resources